Advies over externe controle gerechtelijk onderzoek

Adviezen

Advies over:

- het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het toezicht op de gerechtelijke overheden te regelen

- het voorontwerp van wet met betrekking tot het bijzonder toezicht op het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek

De Hoge Raad voor de Justitie heeft zich in het verleden reeds uitgesproken voor de mogelijkheid tot een externe controle op een lopend gerechtelijk onderzoek, voor zover dit geen aantasting uitmaakt van de onafhankelijkheid van het onderzoek. Daarvoor is een wijziging van de wet nodig. Nu deze in het vooruitzicht wordt gesteld, pleit de HRJ dat deze externe controle aan hem wordt toevertrouwd (zoals voorzien in het wetsvoorstel) en niet aan het Hof van Cassatie (zoals voorzien in het voorontwerp van wet ).

De HRJ is daartoe het aangewezen orgaan vermits artikel 151 van de grondwet de bevoegdheid van externe controle aan de Hoge Raad toevertrouwt. Hij is immers onafhankelijk ten opzichte van de uitvoerende macht, de rechterlijke macht en de wetgevende macht. Wanneer evenwel de advies- en onderzoekscommissie van de HRJ onder het toezicht wordt geplaatst van het parlement, zoals in het wetsvoorstel is voorzien, dan wordt het onafhankelijk toezicht op een lopend onderzoek fundamenteel aangetast.

Lees het advies.