44 leden

De Hoge Raad voor de Justitie telt 44 leden die een mandaat van vier jaar uitoefenen.
  • 22 magistraten
  • 22 niet-magistraten (van wie 8 advocaten, 6 professoren van een universiteit of hogeschool en 8 leden uit het middenveld)
  • 22 Nederlandstaligen
    22 Franstaligen

Verkiezingen

Om de vier jaar worden 22 magistraten verkozen door de voltallige Belgische magistratuur en worden 22 niet-magistraten aangeduid door de Senaat. Hiervoor is een meerderheid van tweederde van de stemmen nodig. De HRJ is dus een gemengde instelling. Aan het eind van hun mandaat van vier jaar kunnen zij zich één keer herverkiesbaar stellen.

Tweetalig

De 44 leden zijn onderverdeeld in twee taalcolleges, waarin telkens 22 leden zitten: 11 magistraten en 11 niet-magistraten. In elke taalgroep moeten er bij de 11 externen 4 advocaten en 3 hoogleraren zijn.

Onafhankelijk

Ze hoeven geen verantwoording af te leggen aan een externe instantie, wel aan de eigen Algemene Vergadering van de Hoge Raad, onder meer in verband met een strikt na te leven deontologie.

Bewaren