Benoemingen & aanwijzingen

Wie is onlangs voorgedragen voor een benoeming als magistraat?

Adviesformulieren

Vacatures binnen de magistratuur, klik hier.

Benoemingen van magistraten

Bent u magistraat of geslaagd voor een magistratenexamen en voldoet u aan alle wettelijke benoemingsvoorwaarden, dan kan u postuleren voor een vacant ambt van magistraat. Elke kandidaatstelling voor een benoeming in de rechterlijke orde of voor een aanwijzing als korpschef moet, op straffe van verval, worden gericht aan de dienst HR Magistratuur - notarissen - gerechtsdeurwaarders, langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be), binnen een termijn van twintig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (art. 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek).

Meer weten? FAQ benoemingen en aanwijzingen

Aanwijzingen tot korpschefs

Ook bij de bevordering van magistraten speelt de Hoge Raad voor de Justitie een sturende rol. De HRJ is met name bevoegd om de korpschefs in de rechtscolleges en de parketten te selecteren, en voor aanwijzing voor te dragen aan de koning.

De korpschefs worden voor een mandaat van vijf jaar aangesteld, slechts eenmaal onmiddellijk hernieuwbaar binnen hetzelfde rechtsgebied of parket. Daarom spreekt men van aanwijzing en niet van benoeming. De korpschefs moeten er door de continue invoering van moderne managementtechnieken voor zorgen dat de rechtscolleges en parketten gesmeerd lopen.

Een voortdurende verbetering van de selectieprocedure voor kandidaat-korpschefs

Hoe verlopen de procedures?

De procedures voor een benoeming van magistraten en die voor de aanwijzing tot korpschef lopen grotendeels gelijk.

  • Alles begint met een tegensprekelijke adviesronde,
  • er moet een objectieve vergelijking van de kandidaten worden gemaakt,
  • de (V)BAC moet met een tweederde meerderheid een bepaalde kandidaat voordragen aan het staatshoofd,
  • deze kan slechts met een uitdrukkelijke motivering afzien van de voorgestelde kandidaat.

Adviesformulieren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren