Controle

Welke controle voert de Hoge Raad voor de Justitie uit?

 

Wettelijke controlemiddelen van de HRJ

De Hoge Raad voor de Justitie, een orgaan buiten de rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht, werd opgericht om de permanente externe controle op de werking van de rechterlijke orde te verzekeren.

Door klachten te behandelen, audits en bijzondere onderzoeken bij de rechterlijke orde uit te voeren, moet de Hoge Raad bijdragen aan een betere werking van Justitie, ten dienste van de burger. Bovenop deze externe controles, kan de Raad ook de aanwending van interne controlemiddelen bij de rechterlijke orde systematisch doorlichten.

Externe controle is de bevoegdheid van de Nederlandstalige (AOC) en Franstalige (CAE) Advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad, alsook van de Verenigde advies– en onderzoekscommissie (VAOC).

Geen inmenging in rechterlijke beslissingen

De bijzonder delicate aard van deze controleopdracht spreekt voor zich daar de Hoge Raad, luidens artikel 151 van de Grondwet, gehouden is de onafhankelijkheid van de leden van de rechterlijke macht te respecteren. De Raad kan dus geen controle uitoefenen op de inhoud van een rechterlijke beslissing en mag op geen enkele manier druk uitoefenen om een rechterlijke beslissing te beïnvloeden.

Tucht

Wanneer de Verenigde advies- en onderzoekscommissie bij een van de actoren van de rechterlijke orde een disfunctie waarneemt, kan zij de tuchtrechtelijke overheden daarvan op de hoogte brengen met het verzoek te onderzoeken of een tuchtprocedure dient te worden ingesteld.

De tuchtrechtelijke overheden moeten de Verenigde advies- en onderzoekscommissie op een met redenen omklede wijze in kennis stellen van het gevolg dat aan dat verzoek werd gegeven.