Externe controle van de interne controle

De controlemechanismen binnen de rechterlijke orde

Het is aan de gerechtelijke instanties zelf om binnen de rechterlijke orde alle in de wet opgesomde interne controlemechanismen in werking te stellen. Het betreft onder meer:

  • de tuchtregeling bij de magistratuur;
  • de mogelijkheid om een zaak aan een rechter te onttrekken wanneer het beraad langer dan zes maanden duurt;
  • het toezicht dat het Openbaar Ministerie moet uitoefenen op de “regelmatigheid van dienst”;
  • de tuchtmaatregelen die ten aanzien van de magistraten kunnen worden genomen.

De externe controle door de Verenigde advies- en onderzoekscommissie

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie (de VAOC) kan de aanwending van alle bestaande interne controlemiddelen bij de rechterlijke orde systematisch doorlichten.

Daartoe moeten de instanties die bevoegd zijn voor deze controles jaarlijks verslag uitbrengen aan de VAOC.

De bevordering van interne controlemechanismen

Op basis van de gegevens van de bevoegde autoriteiten brengt de Hoge Raad voor de Justitie jaarlijks verslag uit over de wijze waarop de interne controlemiddelen worden aangewend en hun werking kan worden verbeterd.

Meer weten? Ga naar FAQ Controle van de interne controle.