FAQ

Waar kan ik de kiesreglementering vinden?

Ben ik kiesgerechtigd? (art. 1 K.B.)

Wanneer en hoe moet ik gaan stemmen?

Ik heb geen oproepingsbrief gekregen. Wat nu?

Moet ik stemmen?

Wat indien ik op vrijdag 25 september 2020 tussen 8u00 en 20u00 niet kan stemmen?

Hoe dien ik mijn stem uit te brengen?

 

 

Waar kan ik de kiesreglementering vinden?

De reglementering vindt u in het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie. U vindt deze onder de rubriek “regelgeving” op deze webpagina.

Ben ik kiesgerechtigd? (art. 1 K.B.)

Om te mogen stemmen dient u beroepsmagistraat te zijn en op het ogenblik van de oproep tot de kandidaten (10 januari 2020) de eed te hebben afgelegd als lid van de zittende magistratuur of als lid van het openbaar ministerie.

Indien u voor 10 januari 2020 benoemd bent, maar de eed later hebt afgelegd, bent u niet kiesgerechtigd.

Ook in ruste gestelde beroepsmagistraten zijn niet kiesgerechtigd. Magistraten die gemachtigd zijn om hun ambt te blijven uitoefenen tot de leeftijd van 70 jaar (73 in het Hof van Cassatie) (art. 383ter Ger.W.) zijn wel kiesgerechtigd. Ook magistraten die gemachtigd werden om na hun inrustestelling hun ambt uit te blijven oefenen tot dat er in de opengevallen plaats voorzien is (art. 383bis Ger.W.) zijn kiesgerechtigd.

Wanneer en hoe moet ik gaan stemmen?

De verkiezingen vinden plaats op vrijdag 25 september 2020. Elektronisch stemmen kan vanaf elke op het internet aangesloten toestel op eender welke locatie in de wereld. De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 uur tot 20 uur op de dag van de verkiezingen. De kiezer die ingelogd is voor 20 uur wordt tot de stemming toegelaten en dient zijn stem uit te brengen binnen de daarvoor door het informaticasysteem toegekende termijn.

Opgelet: de kiezers worden op 25 september 2020 tot de stemming toegelaten van 8 uur tot 20 uur, wettelijke tijd in België (= UTC + 120 minuten) Hou rekening met de tijdzone waarin u zich bevindt en het verschil met de wettelijk tijd in België.

Ik heb geen oproepingsbrief gekregen. Wat nu?

De oproepingen zullen uiterlijk 10 september 2020 bij gewone post worden verstuurd.

De kiezers die hun oproepings niet hebben ontvangen of hebben verloren, kunnen hem op de zetel van de Hoge Raad afhalen tot 18 uur op de dag van de stemming of desgevallend tot hetzelfde uur elektronisch opgevraagd per e-mail gericht aan verkiezing@hrj.be of telefonisch (02/535 16 16) verzoeken hem te ontvangen per e-mail op hun just.fgov.be-adres.

Misschien bent u niet stemgerechtigd (zie hierboven) ? In dat geval is het normaal dat u geen oproeping kreeg.

Moet ik stemmen?

Ja, de stemming is verplicht.

Wat indien ik op vrijdag 25 september 2020 tussen 8u00 en 20u00 niet kan stemmen?

De elektronische stemming kan vanaf elke op het internet aangesloten toestel worden uitgevoerd op eender welke locatie in de wereld. Opgelet: de kiezers worden op 25 september 2020 tot de stemming toegelaten van 8 uur tot 20 uur, wettelijke tijd in België (= UTC + 120 minuten) Hou deze rekening met de tijdzone waarin u zich bevindt en het verschil met de wettelijk tijd in België.

Aangezien het mogelijk is te stemmen vanop iedere locatie tussen 8u00 en 20u00 op 25 september is stemming bij volmacht niet mogelijk.

Indien u desondanks niet kan stemmen wegens professionele bezigheden, verblijf in het buitenland of ziekte, dient u de nodige bewijsstukken te bezorgen aan de voorzitter van de Hoge Raad die een lijst opmaakt van de wettelijk verontschuldigde kiezers.

U kunt hiertoe gebruik maken van het formulier beschikbaar onder de rubriek “modeldocumenten”.

Welke stukken kunnen hiertoe dienen? Alle stukken waaruit blijkt dat u wegens ziekte, professionele bezigheden of verblijf in het buitenland niet kan stemmen: medisch attest, hotelreservatie op naam, vliegtuigreservatie op naam, treinticket, beschikking 331 Ger.W., e.d.m. Bij absolute onmogelijkheid om een bewijsstuk voor te leggen van het verblijf in het buitenland, kan gebruik worden gemaakt van een verklaring op erewoord waarvan een model staat onder de rubriek “modeldocumenten”.

Uw verzoek om verontschuldigd te worden, verhindert niet dat u kan stemmen indien uiteindelijk blijkt dat u op 25 september tussen 8u en 20u toch in de mogelijkheid bent om uw stem elektronisch uit te brengen.

Hoe dien ik mijn stem uit te brengen?

De technisch uitleg over hoe u moet inloggen in het elektronisch stemsysteem en uw stem uitbrengen vindt u hier (link naar uitleg/brochure).

Elke kiezer moet drie stemmen uitbrengen  waarvan, ten minste één voor een kandidaat van de zittende magistratuur, één voor een kandidaat van het openbaar ministerie en één voor een kandidaat van elk geslacht (Artikel 259bis-2,§ 1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

De kiezer heeft de keuze geldig te stemmen of blanco te stemmen. Het elektronisch stemsysteem laat niet toe ongeldig te stemmen.

Het is dus niet mogelijk:

  • minder of meer dan drie stemmen uitbrengt;
  • zijn drie stemmen enkel uit te brengen voor kandidaten van de zittende magistratuur;
  • zijn drie zijn stemmen enkel uit te brengen voor kandidaten van het openbaar ministerie;
  • zijn drie stemmen enkel uit te brengen voor kandidaten van hetzelfde geslacht.