FAQ benoemingen en aanwijzingen

Worden alle rechters door de HRJ “benoemd"?

Wat zijn de wettelijke benoemingsvoorwaarden?

Wat moet er in mijn kandidaatsdossier?

Op welke criteria worden kandidaten beoordeeld?

Op welke criteria worden kandidaten-korpschefs beoordeeld?

Hoe weet ik of ik voorgedragen ben?

Waartoe dient een hoorzitting van kandidaten?

Dien ik een verzoek in te dienen om te worden gehoord?

Worden er tijdens het gerechtelijk verlof kandidaten gehoord?

Worden kandidaten die al werden voorgedragen nog gehoord?

Wanneer wordt de kandidaat opgeroepen door de commissie?

Wat als ik niet op mijn oproeping kan ingaan?

Waar vind ik de adviesformulieren?

 

Worden alle rechters door de HRJ “benoemd"?

De HRJ komt niet tussenbeide bij toewijzing van bijzondere of adjunct-mandaten. Dat blijft een bevoegdheid van de betrokken gerechtelijke instanties en de koning. Enige uitzondering: de federale magistraten worden wél voorgedragen door de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie (VBAC).

Wat zijn de wettelijke benoemingsvoorwaarden?

Voor verschillende functies binnen de magistratuur gelden soms andere benoemingsvoorwaarden. In het Gerechtelijk Wetboek vindt u vanaf artikel 186bis alle benoemingsvoorwaarden in detail opgesomd.

Wat moet er in mijn kandidaatsdossier?

Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing (tot korpschef) in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van:

a) alle stavingsstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring;

De Raad van State heeft in het arrest nr. 203.806 van 10 mei 2010 geoordeeld dat het balie-attest het meest betrouwbare bewijs vormt van de inschrijving aan de balie, maar dat dit niet betekent dat andere stavingsstukken absoluut ontoelaatbaar zijn of dat zij niet bewijskrachtig zijn. Toch raden wij de kandidaten die beroepservaring hebben als advocaat aan om een recent balie-attest bij de kandidatuurstelling te voegen.

De hierboven bedoelde stavingsstukken moeten evenwel niet meer aan de kandidaat worden gevraagd wanneer zij reeds werden ingediend bij een eerdere kandidaatstelling of wanneer zij beschikbaar zijn omdat de kandidaat al lid of personeelslid is van de rechterlijke orde.

b) een curriculum vitae overeenkomstig een door de minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier;

c) De kandidaten voor een vacante plaats van korpschef dienen bovendien binnen de zestig dagen na de publicatie van de vacante plaats langs elektronische weg aan de minister van Justitie hun beleidsplan over te maken, waarin de doelstellingen staan die ze tijdens hun mandaat willen nastreven.

Termijn: De kandidatuur moet worden ingediend binnen een termijn van twintig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

We raden je ten stelligste aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de FOD Justitie als je enige twijfel hebt over de volledigheid van jouw dossier.

Strikt genomen is de aanwijzings- en benoemingscommissie pas op de hoogte van een benoemingsdossier eens dat is doorgegeven door de FOD Justitie.

Het Gerechtelijk Wetboek voorziet niet in de mogelijkheid voor kandidaten om tijdens de hoorzitting stukken toe te voegen aan hun dossier.

Op welke criteria worden kandidaten voor een benoeming beoordeeld?

De kandidaten worden voorgedragen op basis van criteria die betrekking hebben op hun bekwaamheid en geschiktheid.

Op welke criteria worden kandidaten-korpschefs beoordeeld?

De (V)BAC's houden bij hun selectie rekening met standaardprofielen, die de Hoge Raad voor de Justitie vooraf voor elke functie van korpschef opgesteld heeft. De nieuwe standaardprofielen werden in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2014 en 6 november 2015 bekendgemaakt.

De profielen waaraan de (ideale) korpschefs moeten beantwoorden, behelzen vijf resultaatgebieden: omgaan met informatie, omgaan met taken, omgaan met medewerkers, omgaan met relaties, omgaan met het eigen functioneren. Ze bevatten ook de verwachte kerncompetenties: in team werken, servicegericht handelen, betrouwbaarheid tonen, zichzelf ontwikkelen en objectieven behalen.

Hoe weet ik of ik voorgedragen ben?

Alle kandidaten en de korpschefs worden zo spoedig mogelijk langs elektronische weg op de hoogte gebracht van de beslissing die de benoemings- en aanwijzingscommissie genomen heeft.

De namen van de voorgedragen kandidaten worden uiterlijk de dag na de beslissing op de website van de Hoge Raad geplaatst (vóór 12 uur).

De kandidaten worden verzocht hierover geen contact op te nemen met de leden van de Benoemings- en aanwijzingscommissie of met het secretariaat van de commissie.

Waartoe dient een hoorzitting van kandidaten?

Een hoorzitting kan de kandidaat toelaten om zijn gemotiveerdheid voor een plaats uit te drukken of bijkomende inlichtingen te verschaffen over de schriftelijke adviezen die over hem zijn uitgebracht.

De leden van de Benoemingscommissie kunnen de kandidaat ook verduidelijking vragen bij gegevens uit het benoemingsdossier.

Er wordt de kandidaten aangeraden om tijdens de hoorzitting te vermelden of zij kandidaat zijn voor andere vacante plaatsen, en of zij een bepaalde voorkeur hebben voor één van die verschillende geambieerde plaatsen.

Voor een kandidaat-korpschef is de (verplichte) hoorzitting de gelegenheid om punten uit zijn beleidsplan toe te lichten.

Dien ik een verzoek in te dienen om te worden gehoord?

De Benoemings- en Aanwijzingscommissies hebben besloten om voor elke vacante plaats alle kandidaten ambtshalve uit te nodigen om te worden gehoord. Het is derhalve niet nodig om een verzoek in te dienen om te worden gehoord.

Indien U, gelet op het bepaalde in artikel 259ter, §4, vierde lid, van het gerechtelijk wetboek, alsnog een dergelijk verzoek wenst in te dienen, dan stuurt u hiertoe een mail gericht aan de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie, naar het adres secr-BAC@csj.be. Als onderwerp van uw bericht vermeldt u “verzoek om gehoord te worden” en de vacante plaats(en) waarvoor u het desbetreffende verzoek indient.

Worden er tijdens het gerechtelijk verlof kandidaten gehoord?

De procedure wordt geschorst van 15 juli tot 15 augustus. Bijgevolg worden tijdens die periode geen kandidaten gehoord.

Worden kandidaten die al werden voorgedragen nog gehoord?

Het is gebruikelijk om eenzelfde kandidaat niet voor te dragen voor verschillende vacante plaatsen.

Wanneer iemand al werd voorgedragen, is het niet meer nuttig dat deze persoon vraagt om te worden gehoord voor de andere vacante plaatsen die hij/zij ambieerde.

Deze kandidaten worden om evidente redenen ook niet meer ambtshalve opgeroepen.

Als de aanvra(a)g(en) tot horen reeds naar de Hoge Raad is (zijn) verstuurd, hoef je niet in te gaan op deze oproeping. De betrokken kandidaat kan dan telefonisch, per brief of langs elektronische weg het secretariaat van de commissie laten weten dat hij verzaakt aan de hoorzitting.

Wanneer wordt de kandidaat opgeroepen door de commissie?

Nadat de benoemings- en aanwijzingscommissie de definitieve planning voor het horen van de kandidaten heeft opgesteld, worden de kandidaten enkele dagen voor de vastgelegde datum (ongeveer een week) opgeroepen langs elektronische weg.

De Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie houdt haar hoorzittingen meestal op dinsdagnamiddag en de Franstalige Benoemings- en aanwijzingscommissie meestal op vrijdagnamiddag. De Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie heeft geen vaste dag voor hoorzittingen.

Wat als ik niet op mijn oproeping kan ingaan?

Wanneer je ervan afziet om te worden gehoord en je niet aanwezig zal zijn op de geplande dag en uur, dan laat je dit best weten aan het secretariaat van de benoemings- en aanwijzingscommissie (Hoge Raad voor de Justitie, IJzerenkruisstraat 67 te 1000 Brussel of per mail: info@hrj.be).

Gelet op de termijnen die door de wet aan de benoemingscommissies worden opgelegd om een kandidaat aan de minister van Justitie voor te dragen (40 dagen vanaf het verzoek om een kandidaat voor te dragen), kan de hoorzitting, om welke reden dan ook, niet worden uitgesteld.

Een kandidaat die niet verschijnt op het door de commissie bepaalde tijdstip wordt, behoudens overmacht, geacht te verzaken aan de mogelijkheid om gehoord te worden.

De commissie oordeelt soeverein of het een geval van overmacht betreft. Voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de termijnen waarover de commissie beschikt om een kandidaat voor te dragen, worden de kandidaten in geval van overmacht opnieuw opgeroepen.

Waar vind ik de adviesformulieren?