FAQ Het examen inzake beroepsbekwaamheid

Wat is het?

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Wanneer inschrijven?

Hoe inschrijven?

Wat houdt het examenprogramma in?

U bent geslaagd?

U wenst op de hoogte gehouden te worden van de eerstkomende examens?

Wat is het?

Het examen inzake beroepsbekwaamheid is een “rechtstreekse” toegangsmogelijkheid tot de magistratuur. Het examen is bedoeld voor ervaren juristen.

Het getuigschrift van beroepsbekwaamheid is 7 jaar geldig nadat het werd behaald (te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van het examen).

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Om aan dit examen te kunnen deelnemen moet u:

 1. houder zijn van het diploma van licentiaat of master in de rechten;
 2. tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan de inschrijving voor het examen gedurende ten minste vier jaar als voornaamste beroepsactiviteit juridische functies hebben uitgeoefend.

Laureaten van dit examen dienen er rekening mee te houden dat zij over een beroepservaring van ten minste 5 jaar moeten beschikken om nuttig te kunnen solliciteren voor een plaats bij het parket, en 10 jaar voor een plaats bij de zetel. Voor meer info over de benoemingsvoorwaarden, zie de artikelen 187 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Opgelet: de kandidaten die vijf keer niet geslaagd zijn voor het examen inzake beroepsbekwaamheid worden uitgesloten van elke latere deelname aan dat examen (art. 259bis-9, § 1 Ger.W.).

Wanneer inschrijven?

Vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad beschikken de kandidaten over een termijn van één maand om hun kandidatuur in te dienen.

Hoe inschrijven?

De kandidaturen kunnen uitsluitend langs elektronische weg ingediend worden via de website van de Hoge Raad voor de Justitie (www.hrj.be: zie het inschrijvingsformulier onder de rubriek “zich inschrijven voor examen inzake beroepsbekwaamheid”).

Bij de kandidaatstelling dienen, op straffe van onontvankelijkheid, de volgende stukken en inlichtingen te worden meegedeeld:

 • het standaard curriculum vitae van de Hoge Raad voor de Justitie (zie het formulier dat kan gedownload worden via de website www.hrj.be, onder de rubriek “loopbaan/examens”);
 • een kopie van het diploma van licentiaat of master in de rechten;
 • het rijksregisternummer van de kandidaat;
 • het e-mailadres van de kandidaat;
 • de gekozen materie (*);
 • een attest (**) waaruit blijkt dat de kandidaat tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan de inschrijving voor het examen gedurende ten minste vier jaar als voornaamste beroepsactiviteit juridische functies heeft uitgeoefend.

(*)De kandidaten hebben de keuze uit de volgende materies:

 • burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht;
 • strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht;
 • sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

Elke onvolledige kandidatuurstelling of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische inschrijvingsprocedure zal onontvankelijk verklaard worden. Er wordt geen enkele herinnering verstuurd.

(**) Elke kandidaat dient het sluitend bewijs te leveren dat hij/zij aan deze ervaringsvereiste beantwoordt. Het gelieve u er rekening mee te houden dat documenten zoals een arbeidsovereenkomst, een aanstelling e.d. meer op zich niet volstaan om een jaar juridische ervaring aan te tonen. Dergelijke attesten bewijzen immers niet dat u een bepaalde functie na uw indiensttreding/aanstelling bent blijven uitoefenen. Zij kunnen wel worden aangevuld met andere documenten (zoals een dienststaat, loopbaanoverzicht, weddefiche, etc.) waaruit blijkt dat u de desbetreffende activiteit daadwerkelijk voltijds bent blijven uitoefenen. Op straffe van onontvankelijkheid wordt de balie-ervaring aangetoond aan de hand van een door de stafhouder van de Orde van advocaten uitgereikt attest (of de vertegenwoordiger ervan).

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure vindt u in de oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad.

Wat houdt het examenprogramma in?

Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel.

De kandidaten kunnen tevens worden onderworpen aan psychologische proeven.

U bent geslaagd?

Wie geslaagd is voor dit examen en aan alle wettelijke benoemingsvoorwaarden voldoet, kan zich kandidaat stellen voor een vacant ambt van magistraat.

Voor concrete info over de benoemingsvoorwaarden, raadpleeg de artikelen 187 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

U wenst op de hoogte gehouden te worden van de eerstkomende examens?

U kunt zich inschrijven op de nieuwsbrief examens.