FAQ Het mondelinge evaluatie-examen

Wat is het?

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Wanneer inschrijven?

Hoe inschrijven?

Wat houdt het examenprogramma in?

Wat is het?

De zogenaamde “derde toegangsweg” staat enkel open voor kandidaten met ten minste 20 jaar juridische beroepservaring. Opgelet: Wij willen uw aandacht erop vestigen dat slechts een beperkt aantal personen via deze weg tot de magistratuur kan toetreden. Rekening houdend met de op heden geldende quota en overeenkomstig de artikelen 187ter, 191ter en 194ter van het gerechtelijk wetboek zullen de laureaten voor dit examen in een groot aantal rechtsgebieden niet kunnen benoemd worden tot het ambt van vrederechter of van rechter in de politierechtbank.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Om aan dit examen te kunnen deelnemen moet U gedurende minstens 20 jaar het beroep van advocaat hebben uitgeoefend of dient u minstens 15 jaar balie-ervaring te hebben en bovendien gedurende minstens vijf jaar een functie hebben uitgeoefend die een gedegen kennis van het recht vereist.

Wanneer inschrijven?

Het mondelinge evaluatie-examen wordt elk semester georganiseerd. De kandidaturen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. De inschrijvingsperiodes lopen van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december. U neemt telkens deel aan het examen dat plaatsvindt in het semester dat volgt op datgene waarin u zich hebt ingeschreven.

Hoe inschrijven?

U kunt zich enkel inschrijven via elektronische weg. Hiervoor richt u een mail naar secr-BAC@hrj.be, met als onderwerp “Inschrijving voor het mondelinge evaluatie-examen”.

In uw e-mail vermeldt u dat u zich inschrijft voor het mondelinge evaluatie-examen en vermeldt u welke materie u kiest voor uw onderhoud met de groep “juridische kennis”.

Bij Uw inschrijving voegt u, op straffe van onontvankelijkheid, een scan van de volgende documenten:

  1. een curriculum vitae (hiertoe dient u het modelformulier te hanteren dat u onder “gerelateerde documenten” aantreft)
  2. een kopie van uw diploma van licentiaat, of master in de rechten waarop melding is gemaakt van de datum van eedaflegging en inschrijving bij de Orde van de Advocaten;
  3. een attest van de Stafhouder waaruit de vereiste ervaring bij de balie blijkt. De kandidaten die slechts 15 jaar ervaring als voornaamste beroepsactiviteit bij de balie kunnen aantonen, voegen de nodige stavingsstukken toe waaruit blijkt dat zij gedurende ten minste 5 jaar een functie hebben uitgeoefend waarbij een goede kennis van het recht vereist is;
  4. een stavingsstuk waaruit de duur van de aansluiting bij een sociale verzekeringskas blijkt als zelfstandig advocaat als voornaamste beroepsactiviteit.

Wat houdt het examenprogramma in?

Het examen omvat een onderhoud met twee verhoorgroepen samengesteld binnen de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie.

Elke verhoorgroep is gelast met het evalueren van een specifiek domein:

  1. De eerste groep is gelast met het toetsen van de juridische kennis van de kandidaten, evenals hun analyse- en redeneervermogen;
  2. Een tweede groep is gelast met het toetsen van de motivatie van de kandidaat, van zijn kennis van het statuut en de deontologie van de magistraat, van de wijze waarop hij zijn toekomstige beroepsloopbaan ziet en van zijn vaardigheden om de functie van magistraat uit te oefenen (onder meer integriteit, besluitvaardigheid en zin voor synthese, collegialiteit en teamgeest, empathisch vermogen en sociale vaardigheid, zelfbeheersing, openheid van geest, engagement, uitdrukkingsvaardigheid, aanpassingsvermogen, zin voor organisatie, …)

De kandidaten kunnen eveneens worden onderworpen aan psychologische proeven.

Deze tests, die worden toevertrouwd aan externe deskundigen, omvatten een cognitief-analytische test en/of een persoonlijkheidstest.

De resultaten van de tests zullen worden gevalideerd in het kader van een gesprek met de kandidaat. Zij worden nadien in een verslag verwerkt dat als bron dient van bijkomende informatie voor de verhoorgroepen.

Voor het onderhoud bedoeld onder punt 1. heeft de kandidaat de keuze uit vier materies:

  • burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht,
  • economisch en handelsrecht, met inbegrip van gerechtelijk recht,
  • strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht,
  • sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht.

Tijdens de ondervraging mogen de kandidaten enkel hun wetboeken gebruiken.

Voor de beoordeling van de verschillende kandidaten beschikken de leden van de Benoemings- en aanwijzingscommissie per kandidaat ook over een advies van de vertegenwoordiger van de balie waarvan de kandidaat lid is (geweest). Voor de kandidaten die reeds het ambt van plaatsvervangend rechter of plaatsvervangend raadsheer uitoefenen wordt tevens een advies van de betrokken korpschef gevraagd.

De geslaagden zijn vrijgesteld van het examen inzake beroepsbekwaamheid gedurende drie jaar te rekenen vanaf de datum van de afgifte van de machtiging.