FAQ Het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

Wat is het?

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Wanneer inschrijven?

Hoe inschrijven?

U bent geslaagd?

Wat houdt het examenprogramma in?

U wenst op de hoogte gehouden te worden van het eerstvolgende examen?

Wat is het?

Het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage is bedoeld voor jonge juristen met weinig beroepservaring (minimum twee jaar juridische ervaring) die snel een loopbaan als magistraat willen beginnen. Dit is een onrechtstreekse toegangspoort tot de magistratuur omdat de laureaten van dit examen eerst nog een stage moeten doorlopen, alvorens ze kunnen solliciteren. Indien de stage met vrucht wordt voltooid, levert de directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding een getuigschrift af, dat de stagiairs toelaat om te kandideren voor vacante plaatsen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Om aan dit examen te kunnen deelnemen moet u:

  1. houder zijn van het diploma van licentiaat of master in de rechten,
  2. tijdens de periode van vier jaar voorafgaand aan de inschrijving voor het examen gedurende ten minste twee jaar hetzij een stage bij de balie hebben doorlopen, hetzij andere juridische functies hebben uitgeoefend.

Wanneer inschrijven?

Vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad beschikken de kandidaten over een termijn van één maand om hun kandidatuur in te dienen.

Opgelet: de kandidaten die vijf keer niet geslaagd zijn voor het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage worden uitgesloten van elke latere deelname aan dat examen (art. 259bis-9, § 1/1, Ger.W.).

Hoe inschrijven?

De kandidaturen kunnen uitsluitend langs elektronische weg ingediend worden via de website van de Hoge Raad voor de Justitie (www.hrj.be: zie het inschrijvingsformulier onder de rubriek “zich inschrijven voor het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage”).

Bij de kandidaatstelling dienen, op straffe van onontvankelijkheid, de volgende stukken en inlichtingen te worden meegedeeld:

  • het standaard curriculum vitae van de Hoge Raad voor de Justitie (zie het formulier dat kan gedownload worden via de website www.hrj.be, onder de rubriek “loopbaan/examens”);
  • een kopie van het diploma van licentiaat of master in de rechten;
  • het rijksregisternummer van de kandidaat;
  • het e-mailadres van de kandidaat;
  • de gekozen materie (*);
  • een attest (**) waaruit blijkt dat de kandidaat tijdens de periode van vier jaar voorafgaand aan de inschrijving voor het examen gedurende ten minste twee jaar als voornaamste beroepsactiviteit hetzij een stage bij de balie heeft doorlopen, hetzij andere juridische functies heeft uitgeoefend. 

(*) De kandidaten hebben de keuze uit de volgende materies:

  • burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht;
  • strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht;

Elke onvolledige kandidatuurstelling of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische inschrijvingsprocedure zal onontvankelijk verklaard worden. Er wordt geen enkele herinnering verstuurd.

(**) Elke kandidaat dient het sluitend bewijs te leveren dat hij/zij aan deze ervaringsvereiste beantwoordt. Het gelieve u er rekening mee te houden dat documenten zoals een arbeidsovereenkomst, een aanstelling e.d. meer op zich niet volstaan om een jaar juridische ervaring aan te tonen. Dergelijke attesten bewijzen immers niet dat u een bepaalde functie na uw indiensttreding/aanstelling bent blijven uitoefenen. Zij kunnen wel worden aangevuld met andere documenten (zoals een dienststaat, loopbaanoverzicht, weddefiche, etc.) waaruit blijkt dat u de desbetreffende activiteit daadwerkelijk voltijds bent blijven uitoefenen. Op straffe van onontvankelijkheid wordt de balie-ervaring aangetoond aan de hand van een door de stafhouder van de Orde van advocaten uitgereikt attest (of de vertegenwoordiger ervan).

Meer informatie over de inschrijving vindt u in de oproeping tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad.

U bent geslaagd?

Wie slaagt voor het vergelijkend toelatingsexamen kan uiterlijk vier jaar na het afsluiten van het examen in dienst treden als gerechtelijk stagiair. Bij de benoeming, de aanwijzing in een rechtsgebied van een hof van beroep en de dienstaanwijzing van de gerechtelijke stagiairs wordt rekening gehouden met de voorrang volgens de rangschikking der laureaten.

Onder de geslaagden van verschillende vergelijkende toelatingsexamens tot de gerechtelijke stage wordt voorrang verleend aan degenen van wie de naam voorkomt op de lijst met de recentste datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De datum van indiensttreding voor de gunstig gerangschikte kandidaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage is telkens vastgesteld op 1 oktober.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de FOD Justitie.

Indien de stage met vrucht wordt voltooid, verkrijgt de stagiair een getuigschrift en kan hij kandideren voor vacante plaatsen binnen de magistratuur (substituut of rechter).

Wat houdt het examenprogramma in?

Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel. De beide onderdelen zijn eliminerend.

De kandidaten kunnen tevens worden onderworpen aan psychologische proeven.

U wenst op de hoogte gehouden te worden van het eerstvolgende examen? 

U kunt zich inschrijven op de nieuwsbrief Examens.