FAQ klachten

Wie kan bij de Hoge Raad voor de Justitie klacht neerleggen?

Met welke klachten kunt u terecht bij de Hoge Raad voor de Justitie?

Met welke klachten kunt u er niet terecht?

Hoe dient u een klacht in?

Kan ik een anonieme klacht indienen?

Wat gebeurt er als u klacht ingediend hebt?

Wat gebeurt er als uw klacht gegrond is?

En als de klacht ongegrond is?

Wie behandelt mijn klacht?

Kan ik contact opnemen met de commissie?

Wat haalt het uit om klacht neer te leggen?

 

Wie kan bij de Hoge Raad voor de Justitie klacht neerleggen?

Iedereen kan bij de Hoge Raad klacht neerleggen op voorwaarde dat hij of zij hierbij een persoonlijk belang heeft. Indien u klacht indient, moet u dus zelf betrokken partij zijn.

Zo kan een grootouder geen klacht indienen in naam van zijn zoon of dochter, die naar aanleiding van een procedure voor de jeugdrechtbank zijn/haar kind niet kan zien. Maar de Hoge Raad kan dezelfde klacht wel behandelen wanneer de zoon of dochter de klacht mee ondertekend heeft. Ook kan een advocaat in naam van zijn cliënt klacht neerleggen.

Met welke klachten kunt u terecht bij de Hoge Raad voor de Justitie?

Bij de Hoge Raad kunt u terecht met alle mogelijke klachten over de werking van justitie.

Met welke klachten kunt u er niet terecht?

Er zijn evenwel een aantal klachten waarmee de Hoge Raad u volgens de wet niet kan helpen:

 • Klachten die thuishoren onder de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van andere overheden (vb.: ik vind dat mijn advocaat mij niet goed verdedigd heeft; een politieagent heeft zich misdragen tegenover mij,…);

 • Klachten over de inhoud van een rechterlijke beslissing;

 • Klachten die door een gewoon of buitengewoon rechtsmiddel behandeld kunnen worden;
 • Klachten die reeds behandeld zijn en geen nieuwe elementen bevatten;
 • Klachten die kennelijk ongegrond zijn.

Enkele voorbeelden van klachten waarbij de HRJ u niet kan helpen:

 • Ik ben niet tevreden met de beslissing van de rechter;
 • Ik ben slachtoffer van een misdrijf geweest, en wil klacht neerleggen;
 • Er wordt beslag gelegd op mijn goederen.

Voor dergelijke klachten bestaan er wel andere oplossingen. Zo kunt u bijvoorbeeld hoger beroep aantekenen, een advocaat, notaris of schuldbemiddelaar raadplegen, gratis rechtsbijstand vragen, een klacht indienen bij de politie en dergelijke meer. 

Hoe dient u een klacht in?

Een klacht indienen doet u schriftelijk. Denk eraan dat uw verhaal gedateerd en ondertekend moet zijn. Vergeet ook niet uw volledige naam en adres te vermelden. Pas als die voorwaarden vervuld zijn, is uw klacht ontvankelijk.

Formuleer uw klacht in uw eigen woorden. Bedenk daarbij: hoe duidelijker uw verhaal, hoe sneller en efficiënter uw klacht behandeld kan worden. Belangrijk bij uw verslag zijn:

 • de datum van de feiten;
 • de plaats of het rechtscollege (de rechtbank, de kamer van de rechtbank, de dienst, de stad of gemeente);
 • de identiteit van diegene over wie u klaagt.

U kunt geen klacht indienen per e-mail! Hoewel de Hoge Raad over een e-mailadres beschikt, is het niet mogelijk om via mail een klacht neer te leggen. 

Kan ik een anonieme klacht indienen?

Neen. Elke klacht die wordt ingediend bij de Hoge Raad moet minstens melding maken van uw naam, voornaam en adres. Zoniet wordt uw klacht meteen onontvankelijk verklaard.

Bovendien is de Hoge Raad wettelijk verplicht om uw klacht en identiteit aan verschillende personen mee te delen, onder meer aan de leidinggevende van degene tegen wie uw klacht gericht is.

Wat gebeurt er als u klacht ingediend hebt?

Om een 'geldige' klacht in te dienen, moet u ervoor zorgen dat de Hoge Raad over alle nodige informatie beschikt. Pas dan is uw klacht ontvankelijk, zoals dat heet. Zijn de feiten niet gedateerd? Ontbreken uw handtekening of identiteitsgegevens? Dan wordt uw klacht als niet-ontvankelijk beschouwd.

Valt uw klacht buiten de bevoegdheid van de Hoge Raad? Dan wordt u doorverwezen naar de bevoegde instantie.

Gaat het om een klacht waarbij de Hoge Raad volgens de wet mag optreden, dan wordt uw klacht daadwerkelijk behandeld.

Concreet betekent dit dat er bijkomende uitleg en verduidelijking gevraagd wordt, dat standpunten vergeleken worden. Kortom, de Hoge Raad zal het mogelijke doen om te kunnen oordelen of uw klacht gegrond is of niet.

Wat gebeurt er als uw klacht gegrond is?

Is uw klacht gegrond, dan kan de Hoge Raad een oplossing voorstellen aan de bevoegde rechtsinstanties, een aanbeveling formuleren om de werking van justitie te verbeteren, een bijzonder onderzoek laten instellen of een audit laten opstarten. 

En als de klacht ongegrond is?

Een ongegronde klacht wordt niet verder behandeld. U wordt hiervan op de hoogte gebracht, met opgave van de reden. 

Wie behandelt mijn klacht?

De klachtenbehandeling gebeurt per taalcommissie. Klachten over de werking van de rechterlijke orde van de Nederlandse taalrol worden toebedeeld aan de Nederlandstalige klachtencommissie (AOC). Klachten over de werking van de rechterlijke orde van de Franse en de Duitse taalrol worden toebedeeld aan de Franstalige klachtencommissie (CAE). Klachten die zowel de Nederlandse als de Franse taalrol aangaan worden voorgelegd aan de Verenigde advies- en onderzoekscommissie (VAOC), die de zaak zelf behandelt of ze toebedeelt aan de AOC of CAE. 

Kan ik contact opnemen met de commissie?

De klachtenprocedure bij de Hoge Raad is een schriftelijke procedure. Om uw dossier te behandelen, heeft de Hoge Raad wettelijk een per post verstuurde brief van u nodig, met daarin naast persoonsgegevens ook andere minimale informatie.

De wetgever laat de HRJ niet toe om mondelinge klachten of klachten via de telefoon of per e-mail te ontvangen. Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden.

U hoeft zich dus niet op de zetel van de Raad aan te melden. Indien de Commissie die uw klacht onderzoekt, het nodig acht, zal ze zeker contact met u opnemen om al de nodige toelichtingen te vragen, en zal ze u, in voorkomend geval, uitnodigen om uw klacht mondeling te verduidelijken.

Niettemin kunt u via het algemeen telefoonnummer van de Hoge Raad informatie vragen over onze klachtenprocedure. Zodra de Hoge Raad een dossier heeft geopend naar aanleiding van uw kracht, wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht en krijgt u het telefoonnummer en e-mailadres van onze secretariaatsmedewerker die uw dossier beheert. 

Wat haalt het uit om klacht neer te leggen?

Indien uw klacht gegrond is, kan de Advies‐ en onderzoekscommissie voorstellen of aanbevelingen doen ter verbetering van de werking van het gerechtelijk apparaat. Daarnaast kan de commissie, wanneer dit haar aangewezen lijkt, een bijzonder onderzoek laten instellen of een audit laten opstarten bij de betrokken rechtsinstanties.

Verder moet ook worden beklemtoond dat de Hoge Raad, in het kader van zijn opdrachten:

 • de verplichting heeft om de bevoegde procureur des Konings in kennis te stellen van een misdaad of misdrijf waarvan hij kennis krijgt;
 • de mogelijkheid heeft om, wanneer hij meent dat een magistraat of een lid van de griffies en de parketsecretariaten niet voldoet aan de plichten van zijn ambt, de bevoegde tuchtrechtelijke overheden te vragen om te onderzoeken of er een tuchtrechtelijke procedure moet worden ingesteld. Desgevallend moeten de tuchtrechtelijke overheden de Hoge Raad op de hoogte brengen van het gevolg dat ze eraan gegeven hebben.