Dien ik een verzoek in te dienen om te worden gehoord?

De Benoemings- en Aanwijzingscommissies hebben besloten om voor elke vacante plaats alle kandidaten ambtshalve uit te nodigen om te worden gehoord. Het is derhalve niet nodig om een verzoek in te dienen om te worden gehoord.

Indien U, gelet op het bepaalde in artikel 259ter, §4, vierde lid, van het gerechtelijk wetboek, alsnog een dergelijk verzoek wenst in te dienen, dan stuurt u hiertoe een mail gericht aan de Nederlandstalige benoemings- en aanwijzingscommissie, naar het adres secr-BAC@csj.be. Als onderwerp van uw bericht vermeldt u “verzoek om gehoord te worden” en de vacante plaats(en) waarvoor u het desbetreffende verzoek indient.